Dokumenty

Dokumenty w powiązaniu z procesami mogą zawierać szczegółowe listy czynności lub wzory formularzy do wypełnienia. Katalog dokumentów pozwala na zarządzanie bazą dokumentów. Poszczególne teczki zdefiniowane są w strukturze drzewiastej. Ułatwia to przeglądanie i wyszukiwanie dostępnej dokumentacji. Jeden dokument może być przypisany do wielu teczek.

Procesy

Prawidłowe opisanie procesów zapewni nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i spowoduje optymalizację w podejmowaniu działań. Przypisanie procesów do odpowiednich komórek, opis procesu, powiązanie z innymi procesami i dokumentacją. System zapewnia również zaprojektowanie mapy procesu z użyciem wbudowanego narzędzia graficznego.

Niezgodności

Wspomaganie procesów rejestracji i przetwarzania niezgodności zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie. Proces opiera się na analizie i ocenie zarejestrowanych uwag i wniosków. W wyniku tej analizy z reguły planowane są i podejmowane działania, które mają charakter krótkoterminowy jak i długoterminowy.

Audyty

Monitorowanie procesów przedsiębiorstwa, planowanie działań audytowych, które dotyczą wielu obszarów. Harmonogramy audytów określają obszar audytowania, cele oraz szczegółowy zakres monitorowania. W wyniku audytów generowane są wnioski oraz potencjalne niezgodności. Istotnym elementem jest system powiadomień, który informuje wszystkie zainteresowane osoby w firmie o zaplanowaniu audytów, konieczności ich przeprowadzenia i wprowadzeniu stosownych informacji do bazy.

Projekty

Wspomaganie przedsiębiorstwa w zarządzaniu, koordynowaniu i nadzorowaniu zadań w projektach. Zadania posiadają określone priorytety oraz terminy realizacji. Do realizacji projektów możemy wybrać zespół, któremu rozdzielimy realizację poszczególnych zadań.

Działania

Planowane i podejmowane działania realizowane w celu eliminacji zaistniałych niezgodności w przedsiębiorstwie. System jest wyposażony w nadzór realizacji podejmowanych działań, a także pozwala mobilizować pracowników poprzez aktywne powiadomienia i przypomnienia. Podjęte działania mogą i powinny podlegać jednostkowej lub okresowej weryfikacji, w wyniku której dokonywana jest ocena skuteczności podjętych działań.

Mierniki

Ocena procesów według określonych kryteriów w przedsiębiorstwie. Dla procesu można określić mierniki, zdefiniować cały cykl pomiarowy i osoby odpowiedzialne, które w odpowiednich momentach będą otrzymywały komunikaty systemowe o potrzebie wypełniania tablic wyników.

Ryzyka i szanse

Moduł służący do oceny ryzyk i szans występujących w przedsiębiorstwie, związanych z procesem, działalnością biznesową, ochroną środowiska, BHP.

Wyroby

Zestaw produktów, które są pogrupowane w katalogu, z określeniem ich statusów oraz numerów ewidencyjnych.

Klienci

Baza informacji o danych identyfikacyjnych naszych kontrahentów, wraz z danymi kontaktowymi do osób reprezentujących przedsiębiorstwa.

Panel administracyjny

Dostęp do opcji systemowych, zarządzanie kontami użytkowników, dostosowanie profili, role użytkowników.